parallax background
Pár slov

PROFIL SPOLOČNOSTI


Advokátska kancelária CIBERE & BOVAN je jednou z prvých advokátskych kancelárií založených v Slovenskej republike začiatkom 90-tych rokov dvadsiateho storočia.


Poskytujeme komplexné právne služby klientom v oblastiach trestného, obchodného, rodinného, občianskeho a pracovného práva na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, vysokú odbornosť, rýchlosť a účinnosť poskytovania právnych služieb s využitím všetkých možností daných právnym poriadkom tak, aby vyhovela najnáročnejším požiadavkám klientov.

Advokátska kancelária poskytuje služby domácim a zahraničným klientom od súkromných osôb cez malé podniky až po veľké medzinárodné spoločnosti. Úspech a spokojnosť klientov sú základným cieľom a motiváciou práce advokátskej kancelárie.


PROBLÉMY, KTORÉ RIEŠIME


TRESTNÉ PRÁVO

▫ zastupovanie obvinených v prípravnom konaní
▫ zastupovanie obvinených v konaní pred súdom
▫ komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach
▫ zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní


PRACOVNÉ PRÁVO

▫ komplexná pracovnoprávna agenda podnikateľov
▫ tvorba a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov prac. práva
▫ pracovnoprávne poradenstvo
▫ zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch


OBCHODNÉ PRÁVO

▫ tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
▫ poradenstvo a priama účasť pri obchodných rokovaniach
▫ komplexné mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekučného vymáhania
▫ zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi


OBČIANSKÉ PRÁVO

▫ tvorba a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, atd.)
▫ zastupovanie v dedičskom konaní
▫ rodinné právo
▫ otázky vlastníckeho práva
▫ bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
▫ zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
▫ komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane exekučného konania


RODINNÉ PRÁVO

▫ vypracovanie návrhu na rozvod, kompletizácia a označenie dôkazov
▫ zastupovanie v rozvodových konaniach
▫ úprava práv a povinností k maloletým
▫ výživné
▫ komplexné poradenstvo

Referencie3.000.000,- € +

Získané pre našich klientov


parallax background

Nejaké otázky? Kontaktujte nás!